بیهوشی

پزشکان بیهوشی مرکز جراحی میلاد اصفهان

دکتر اکبر رئیسی نژاد

بورد تخصصی بیهوشی و مراقبتهای ویژه ICU

صفحه اختصاصی

دکتر امید کیان صدر

بورد تخصصی بیهوشی و مراقبتهای ویژه ICU

صفحه اختصاصی

دکتر سیدمرتضی حیدری

بورد تخصصی بیهوشی و مراقبتهای ویژه ICU

صفحه اختصاصی

دکتر سیدعباس فاطمی

بورد تخصصی بیهوشی و مراقبتهای ویژه ICU

صفحه اختصاصی

دکتر

بورد تخصصی بیهوشی و مراقبتهای ویژه ICU

صفحه اختصاصی

دکتر

بورد تخصصی بیهوشی و مراقبتهای ویژه ICU

صفحه اختصاصی